Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lacon (Lacon) punctatus (Herbst, 1779)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący głównie Afrykę Północną i Europę południową, docierający na północ do południowych części Francji i Szwajcarii, Austrii i Słowacji, a na wschód do południowego obszaru europejskiej części ZSRR, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce nie występuje. Z uwagi na wymagania biotyczne oraz znane dotychczas rozmieszczenie wzmianki o występowaniu w Prusach są niewiarygodne. Występuje na nasłonecznionych miejscach w lasach liściastych i mieszanych. Larwy żyją pod odstającą korą i w zmurszałym drewnie pni, pniaków i wykrotów, zarówno drzew iglastych, jak i liściastych; są bardzo drapieżne — napadają na larwy i poczwarki owadów, głównie chrząszczy z rodziny kózkowatych — Cerambycidae. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu, a postacie dojrzałe pozostają przez zimę w komorach poczwarkowych i ukazują się na zewnątrz w kwietniu.
[tom 22]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej oraz Europę Południową, na północ docierający do południowych części Francji, Szwajcarii, Niemiec oraz Austrii i Słowacji, a na wschód do Kaukazu, Azji Mniejszej i południowych obszarów europejskiej części Rosji. Wzmianki o występowaniu w Prusach są niewiarygodne. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny, aczkolwiek notowany z jednego stanowiska na podstawie dwu osobników znalezionych w pniakach świerkowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Bach M. 1852. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. II. Band, 3. Lieferung. Coblenz, 6 nlb. + 148 str. – F, S: 10, 11.

Horion A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III : Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Ent. Arb. Mus. Frey München, München, Sonderband, XVIII + 340 str. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Reitter E. 1911. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. III. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 26, 436 str., 147 rys., tt. 81–128. – F, S: 10, 11.

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Seidlttz G. 1888. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. I. und II. Lieferung. Königsberg, str. I–XL, 1–48 [Gattungen], 1–240, 1 t. – F.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Starzyk J. R. i A. Sęk. 1983. Zgrupowania i zespoły owadów w pniakach świerkowych na wybranych powierzchniach w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy (Beskid. Sądecki). Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 22, str. 71–86, l wklejka nlb. – F.

Tenenbaum Sz. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pam. Fizyogr., Warszawa, 21, III, str. 1–72. – F. pdf icon

Zebe G. 1852. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. Ent. Ztg., Stettin, 13, str. 129–136, 161–176, 209–216, 241–256, 289–296, 329–336, 369–376, 409-416, 455–462. – F.