Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Selatosomus (Selatosomus) latus (Fabricius, 1801)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek rozpowszechniony w niemal całej Europie i na Syberii z wyjątkiem skrajnych części północnych, sięgający na wschód aż do Morza Japońskiego, wykazywany również z Azji Mniejszej, Syrii, Kazachstanu, północnych części Mongolii i Chin. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie w całym kraju, nie jest wykazywany jednak jeszcze z kilku krain, a z niektórych obszarów notowany jedynie na podstawie znalezisk z ubiegłego wieku, dlatego też odnośne dane winny być potwierdzone nowymi materiałami. Zasiedla otwarte tereny nizinne i podgórskie, wkraczając dolinami rzecznymi w strefę lasów górskich. Cykl rozwojowy trwa co najmniej trzy lata. Larwy żyją w niezbyt wilgotnych glebach gliniastych, ilastych i wapiennych, gdzie żerują wśród korzeni roślin, dlatego też są notowane jako szkodniki upraw polowych. Przepoczwarczenie następuje w lipcu i na początku sierpnia. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się wczesną wiosną i przeżywają do lipca.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Anasiewicz A. 1964. Untersuchungen über die sekundäre Besiedlung der Frassstätten der Wickler (Tortricidae). Ekol. Pol. A., Warszawa, 12, str. 401–413. – F.

Burakowski B. 1971. Sprężyki (Coleoptera, Elateridae) Bieszczadów. Fragm. Faun., Warszawa, 17, str. 221-272, 12 rys. – F.

Burakowski B. i E. Nowakowski. 1981. Click beetles (Coleoptera, Elateridae) of Warsaw and Mazovia. Memorab. Zool., Warszawa, 34, str. 165-180. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Golański K. 1967. Obserwacje nad występowaniem szkodników morwy białej (Morus alba L.) w Polsce. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 37, str. 193-199. – F.

Haber A. 1952. Próba wyjaśnienia wpływu kręgowców na populację osnui gwiaździstej. Acantholida nemoralis Thoms. Hym. (ze szczególnym uwzględnieniem roli ptaków). Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 85, str. 1-159, 1 rys., 2 pl. – F.

Honczarenko J. 1959. Występowanie larw chrząszczy Elateridae i Scarabaeidae na łąkach nadbystrzyckich w okolicach Lublina. Ann. UMCS, C, Lublin, 11, str. 227-268. – F.

Honczarenko J. 1962b. Entomofauna glebowa różnych zbiorowisk roślin łąkowych. Soc. Sc. Stett., Wydz. Nauk Przyr.-Roln., Szczecin, 14 (2), str. 1-47, tabele 5 i 7-17 na nlb. wkł. – F.

Honczarenko J. 1964. Badania nad entomofauną glebową w różnych typach płodozmianów. Pol. Pismo Ent., B, Wrocław, 33-34, str. 57-69. – F.

Honczarenko J. 1970b. Larwy Elateridae (Coleoptera) w biocenozie łąk Lubelszczyzny. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 40, str. 361-370, 1 mapa. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III : Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Ent. Arb. Mus. Frey München, München, Sonderband, XVIII + 340 str. – F.

Kania Cz. 1962. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959. Pol. Pismo Ent., B, Wrocław, 25-26, str. 53-69 + 1 wkl. nlb. z tab. 7 i 8. – F.

Kania Cz. 1962b. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959. Część II. Pol. Pismo Ent., B, Wrocław, 27-28, str. 183-216 + 4 pl. nlb. z 10 fot. – F.

Karpiński J. J. 1949d. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskicj. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 56, str. 1-212, 1 rys., 28 fot., 2 pl. – F.

Kelch [A.]. 1846. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor. W: Zu der öffentlichen Prüfung aller Classen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor den 4. und 7. April, und dem mit Entlassung der Abiturienten verbundenen Redeactus den 20. April laden ergebenst ein Director und Lehrer-Collegium. Ratibor, str. I-II + 1-54. – F. pdf icon

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Kulwieć K. 1907. Chrząszcze Polskie. Klucz do określania owadów tęgopokrywych dla użytku młodzieży, amatorów i ogrodników. Warszawa, 230 str., 47 rys. – F.

Kuntze R. 1936. Krytyczny przegląd szkodników z rzędu chrząszczy zarejestrowanych w Polsce w latach 1919-1933. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 3 (2), str. 1-116. – F.

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Letzner K. 1889. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 14, str. 237-284. – F.

Lgocki H. 1908. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w okolicy Częstochowy w Królestwie Polskiem w latach 1899-1903. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 41, II, str. 18-151. – F.

Łomnicki M. A. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. Leopoli, 1884, 4 nlb. + 43 str. – F.

Łomnicki M. A. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgoskrzydłe. (Coleoptera). Lwów, 1886, XXXI + 308 str. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Nowakowski E. 1979. Skarpa warszawska jako teren ostojowy dla fauny – na przykładzie sprężyków glebowych (Coleoptera, Elateridae). Fragm. Faun., Warszawa, 23, str. 335–341, l rys. – F.

Nowicki M. 1873. Verzeichniss galizischer Käfer. W: Beiträge zur Insektenfauna Galiziens. Krakau, str. 7–52. – F. pdf icon

Pawelska K. 1951. Wstępne badania nad larwami chrząszczy z rodziny Elateridae (Col.). Ann. UMCS, C, Lublin, 5, str. 307–320, 2 rys. – F.

Piekarczyk K. (1966). Badania fizjograficzne nad drutowcami (Elateridae) w Polsce. Pr. Nauk. IOR, Warszawa, 7, 2, str. 9–95, 43 rys. – F.

Reitter E. 1870. Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2, str. III–VIII, 1–195. – F. pdf icon

Roger J. 1856. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. Z. Ent., Breslau, 10, Coleoptera, str. 1–132. – F, S: 21. pdf icon

Ruszkowski J. W. 1933. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919–1930. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 1, 1–3, str. 1–567. – F.

Ruszkowski J. [W.]. 1950. Fauna roślinożerna łanów zbożowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919-1939. Ann. UMCS, E, Lublin, Suppl. II, 95 str., 15 mapek. – F.

Seidlttz G. 1888. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. I. und II. Lieferung. Königsberg, str. I–XL, 1–48 [Gattungen], 1–240, 1 t. – F.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Sowińska Anna. 1975. Z badań nad występowaniem larw Elateridae (Coleoptera) w okolicach Wrocławia. Prz. Zool., Wrocław, 19, str. 62–65. – F.

Strawiński K. 1949. Owady obserwowane na roślinach leczniczych w województwie lubelskim. Ann. UMCS, E, Lublin, 3, str. 289–345. – F.

Strawiński K. 1950. Z ekologii Elateridae (Col.) badanych na terenie województwa lubelskiego. Ann. UMCS, C, Lublin, 5, str. 245–278. – F.

Strawiński K. 1954. Chrząszcze z rodziny Elateridae stwierdzone na terenie Lubelszczyzny. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 22, str. 69–87. – F.

Szulczewski J. W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 1, 3–4, str. 183–243. – F.

Szyfter Z. 1955. Badania nad występowaniem larw sprężyków (Coleoptera: Elateridae) w Plewiskach. Pr. Kom. Biol. Wydz. Mat.- Przyr. PTPN, Poznań, 16, 2, str. 21–49. – F.

Tenenbaum Sz. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pam. Fizyogr., Warszawa, 21, III, str. 1–72. – F. pdf icon

Trella T. 1925. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Elateridae – Sprężyki, Eucnemidae – Goleńczyki, Cerambycidae – Kózki. Pol. Pismo Ent., Lwów, 4, str. 92–96. – F. pdf icon