Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dicronychus rubripes (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony od Zakaukazia i północnego Kazachstanu przez Europę południowo-wschodnią aż do południowo-wschodniej części Europy Środkowej. Na podstawie dotychczasowych danych można sądzić, że przez Polskę przebiega północna granica rozsiedlenia omawianego gatunku. Jest znany u nas z pięciu krain południowych, przy czym najdalej na północ wysuniętym stanowiskiem jest Tarnogóra w województwie chełmskim. Zamieszkuje tereny nizinne i pagórkowate, gdzie występuje przeważnie na nasłonecznionych zboczach, ścianach jarów i stoków lessowych. Bionomia słabo poznana. Larwy żyją w suchej glebie. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do połowy lipca przeważnie na roślinności zielnej i krzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Gotkiewicz M., Szafer Wł., Ferens B. i J. Kornaś. 1954. Ojców jako teren wycieczek szkolnych i wczasów. Wydanie II zmienione i uzupełnione. Zakł. Ochr. Przyr., Kraków, 5, 82 str., 51 rys. – F.

Horion A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III : Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Ent. Arb. Mus. Frey München, München, Sonderband, XVIII + 340 str. – F.

Kuntze R. i J. Noskiewicz. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Pr. Nauk. TN Lwów, II. Lwów, 4, VII + 538 str., 65 rys. – F. pdf icon

Kuntze R. 1930. Niektóre koleopterologiczne wyniki wycieczek na małopolskie Podole w latach 1926-1928. Pol. Pismo Ent., Lwów, 8, str. 52-62. – F.

Kuntze R. 1933. Wyniki badań nad fauną Chrząszczy Podola w latach 1930/32. Kosmos, A, Lwów, 57, str. 257-265. – F.

Skuratowicz W. i J. Urbański. 1953. Rezerwat leśny na Bukowej Górze koło Zwierzyńca w województwie Lubelskim i jego fauna. Ochr. Przyr., Kraków, 21, str. 193–216, rys. 141–151. – F.

Szymczakowski W. 1960. Materiały do poznania kserotermofilnej fauny chrząszczy Wyżyny Małopolskiej. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 30, str. 173–242. – F.

Szymczakowski W. 1972. Owady Gór Pieprzowych. Chr. Przyr. Ojcz., Kraków, 28, 5–6, str. 19–26, 2 rys. – F.

Szymczakowski W. 1973. Dalsze materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) biotopów kserotermicznych Polski. Acta Zool. Cracov., Kraków, 18, str. 183–216. – F.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon