Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cornumutila quadrivittata (Gebler, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i północno-wschodniej Europie oraz na Syberii do Oceanu Spokojnego. W obrębie areału gatunkowego wykazuje rozerwany zasięg o charakterze borealno-alpejskim. Obszar północny obejmuje tereny w dorzeczu Peczory, obszar zaś południowy, południową Syberię oraz góry: Sajany, Ałtaj, Karpaty Północne i Alpy. Chrząszcz ten należy w Polsce do wielkich rzadkości, notowano go tylko z czterech krain oraz wielokrotnie ogólnikowo ze Śląska na podstawie wzmianki sprzed przeszło 140 lat o występowaniu w okolicy Raciborza. Jest chrząszczem zaliczanym do reliktów lasów pierwotnych, zanikającym w górach środkowo-europejskich w związku z nowoczesną gospodarką leśną. Stałe ostoje znajduje jeszcze w rezerwatach i parkach narodowych. Ekologicznie jest związany z drzewami iglastymi — w środkowej Europie notowano go tylko ze świerka, we Francji również z modrzewia, a w Azji Północnej jeszcze z jodły i sosny. Opada martwe i obumierające drzewa, głównie na północnych zboczach. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Jaja są umieszczane w szczelinach drewna w miejscach pozbawionych kory na pniach drzew, zwykle w strefie przykorzeniowej. Larwa drąży podłużne chodniki do głębokości około 8 cm, a całkowita długość żerowiska osiąga około 20 cm. Przed przepoczwarczeniem larwa wygryza wiosną chodniki poprzeczne w drewnie oraz sporządza, pod jego powierzchnią, komorę poczwarkową prostopadle do pnia. Wylęgnięte imagines opuszczają komory w czerwcu. Pojaw postaci dojrzałych trwa w lipcu i sierpniu. Chrząszcze są aktywne wieczorem i nocą. Nie odwiedzają kwiatów, za dnia siedzą spokojnie na pniach w miejscach pozbawionych kory, przeważnie w cieniu stojących drzew, a na pobrzeżach drzewostanów na stronie pni zwróconej do wnętrza lasu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Aurivillius Ch. 1912. Cerambycidae: Cerambycinae. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 22 (39). Berlin, 574 str. – F.

Bach M. 1856. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die Preussischen Rheinlande. III. Band, 5. Lieferung. Coblenz, 142 str. – F, S: 15, 17.

Ciszkiewicz H. 1936. Notatki koleopterologiczne III. Pol. Pismo Ent., Lwów, 13, str. 196, 1 fot. – F.

Gutfleisch V. 1859. Die Käfer Deutschlands, nach des Verfassers Tode Vorvollständigt und herausgegeben von Dr. Fr. Chr. Bose. Darmstadt, XVI + 664 str. – F.

Heyrovský L. 1930. Seznam brouků Republiky Československé. 1. Cerambycidae Tesaříci. Ent. Příručky, Praha, 15, str. 1-61. – F.

Holdhaus K. i C. H. Lindroth. 1939. Die europäischen Koleopteren mit boreoalpiner Verbreitung. Ann. Naturhist. Mus., Wien, 50, str. 123-293, 8 rys., pl. VI-XVIII. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1974. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band XII: Cerambycidae – Bockkäfer. Überlingen-Bodensee, XVI + 228 str., 52 mapy. – F.

Kelch [A.]. 1846. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor. W: Zu der öffentlichen Prüfung aller Classen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor den 4. und 7. April, und dem mit Entlassung der Abiturienten verbundenen Redeactus den 20. April laden ergebenst ein Director und Lehrer-Collegium. Ratibor, str. I-II + 1-54. – F. pdf icon

Kiesenwetter H. v. 1870. Eine Excursion nach der Babia Gora und in das Tatragebirge in Sommer 1868. Berlin. Ent. Z., Berlin, 13, str. 305-320. – F.

Kinel J. 1919. Kózki Polski, (Cerambycidae Poloniae). Przegląd kózek krajowych na podstawie zbioru Muzeum im. Dzieduszyckich sposobem analitycznym. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich. Lwów, 3, str. 37-101, 2 rys. – F.

Łomnicki M. A. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. Leopoli, 1884, 4 nlb. + 43 str. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Nowicki M. 1873. Verzeichniss galizischer Käfer. W: Beiträge zur Insektenfauna Galiziens. Krakau, str. 7–52. – F. pdf icon

Plavilščikov N. N. 1936. Žuki-drovoseki (č. I). W: «Fauna SSSR», nasekomye žestkokrylye, t. XXI. Moskva-Leningrad, XI + 612 str., 247 rys. – F, S: 15.

Reitter E. 1912. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. IV. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 27, str. 1–142, 212–236, tt. 129–152. – F, S: 15, 16.

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.

Schmidt G. 1940b. Über die bisher bekanntgewordenen Exemplare der Cornumutila quadrivittata Gebler nebst Bemerkungen über ihre Verbreitung und Ökologie. (2. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cerambyciden). Mitt. Ent. Ges. Halle, Halle (Saale), 18, str. 15–24. – F.

Seidlitz G. 1891. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens. V. und VL Lieferung. Königsberg, str. XLIX–LVI, 129–192 [Gattungen], 545–914. – F, S: 16, 19.

Winkler A. 1929b. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 10. Wien, str. 1137–1264. – F.

Zebe G. 1853. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. Ent. Ztg., Stettin, 14, str. 33–40, 65–80, 113–120, 141–156, 173–182. – F.