Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, sięgający po Ural Południowy prawie do 57° szer. geogr., notowany również z Kaukazu, Zakaukazia, Armenii i północnego Iranu. W środkowej części Europy znany z nielicznych rozproszonych stanowisk na terenach nizinnych i pagórkowatych do wysokości około 400 m n. p. m. Poławiany przeważnie pojedynczo w długich odstępach czasu, obecnie o wiele rzadszy niż w ubiegłym stuleciu. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko i sporadycznie spotykany, wykazywany z nielicznych miejscowości w różnych częściach kraju. Zasiedla zbocza kserotermiczne oraz ciepłe tereny o charakterze lasostepu, spotykany także w ogrodach owocowych i winnicach. Rójka chrząszczy rozpoczyna się w maju i kończy w połowie sierpnia. Imagines występują głównie na drzewach lęgowych, na kwiatach krzewów i roślin zielnych oraz nadgniłych owocach. Samica składa jaja na osłabione lub obumierające cieńsze gałęzie, średnicy 2-6 cm, głównie w środkowej i wierzchołkowej strefie korony drzewa. Jako drzewa żywicielskie larw w piśmiennictwie były podawane różne gatunki drzew i krzewów liściastych, jak dęby — Quercus L., buk — Fagus L., kasztan — Castanea Mill., wiązy — Ulmus L., robinia akacjowa — Robinia pseudacacia L., topole — Populus L., wierzby — Salix L., czeremchy — Padus Mill. oraz drzewa owocowe: wiśnie — Cerasus Mill., śliwy — Prunus L., morela — Armeniaca Mill., brzoskwinia — Prunus persica (L.) Batsch oraz winorośle — Vitis L. Larwa żeruje w drewnie. Przepoczwarczenie następuje wiosną. Całkowity cykl rozwojowy przebiega w ciągu dwóch lub trzech lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: