Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony niemal w całej Europie i północnej części Azji, na północ docierający do koła podbiegunowego, a na południe do krajów śródziemnomorskich, zachodniej części Afryki Północnej, Azji Mniejszej, północnej części Kazachstanu i Mongolii. Według N. N. Plavilščikova (1958) omawiany gatunek w obrębie swego areału występuje w dwu podgatunkach. Gatunek nominotypowy ma zajmować mniejszą część areału — Półwysep Iberyjski, południową i środkową Francję, wyspy w zachodniej części Morza Śródziemnego i zachodnią część Afryki Północnej, pozostałą część areału ogólnego ma zamieszkiwać podgatunek M. galloprovincialis pistor (Germar), przy czym należy zaznaczyć, że na niektórych obszarach środkowej części Europy i północnych Włoch występują dwa te podgatunki. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Gatunek ten jest związany ekologicznie z drzewostanami iglastymi — rozwój larwalny odbywa głównie w sosnach — Pinus L., rzadziej świerkach — Picea Dietr. i modrzewiach — Larix Mill. Opada zarówno osłabione drzewa stojące, jak i świeżo powalone lub ścięte oraz złomy. Występuje masowo na drzewach uszkodzonych przez szkodniki pierwotne, przez pożar lub huragan. Rójka występuje w czerwcu i lipcu, pojedyncze osobniki są spotykane w maju i sierpniu. Po wyjściu z komór poczwarkowych imagines wzlatują w korony drzew, gdzie prowadzą żer uzupełniający, odżywiając się świeżą korą na młodych pędach, które potem usychają. Kopulacja następuje w koronie drzew lub na pniu. Larwa żeruje początkowo pod korą, żywiąc się łykiem, a po pierwszym przezimowaniu wdrąża się w drewno. Po drugim zimowaniu larwa sporządza w drewnie komorę poczwarkową.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Aurivillius Ch. 1922. Cerambycidae: Lamiinae I. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 23 (73). Berlin, 322 str. – F.

Bałazy S., Gidaszewski A. i J. Michalski. 1974. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, I. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, Poznań, 27, str. 83-102. – F.

Bałazy S. i J. Michalski. 1984. Wstępna charakterystyka entomofauny drewna i środowiska podkorowego drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym. Fol. For. Pol., A, Warszawa, 25, str. 163-184, 1 rys. – F.

Bilczyński S. 1951. Charakterystyka żerdzianki sosnówki i sposoby jej zwalczania. Las Pol., Warszawa, 25 (11), str. 12-14. – F.

Burakowski B. i E. Nowakowski. 1981b. Longicorns (Coleoptera, Cerambycidae) of Warsaw and Mazovia. Memorab. Zool., Warszawa, 34, str. 199-219. – F.

Burzyński J. 1961. Z obserwacji nad przebiegiem gradacji zachodniej formy osnui gwiaździstej (Acantholyda nemoralis Thoms. F. serotina W. K.). Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 211-214, str. 89-112, 14 tabel, 1 wykres. – F.

Burzyński J. 1971. Badania entomofauny drzewostanów sosnowych na terenach wydmowych. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 404, str. 3-90, 19 rys. – F.

Ciszkiewicz H. 1925. Materiały do fauny kózek Polski (Coleoptera, Cerambycidae). Pol. Pismo Ent., Lwów, 4, str. 209-215. – F.

Dominik J. 1955b. Owady szkodniki techniczne drewna. Warszawa, 307 str., 198 rys. – F.

Dominik J. 1960. Z doświadczeń nad chemicznym zwalczaniem w drewnie żerdzianki sosnówki (Monochamus galloprovincialis Ol.). Sylwan, Warszawa, 104 (4), str. 11-15. – F.

Dominik J. 1966c. Obserwacje nad występowaniem owadów żyjących w drewnie w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., Warszawa, 9, str. 103-112. – F.

Dominik J. 1971. Obserwacje nad występowaniem owadów niszczących drewno w lasach Beskidu Sądeckiego w latach 1945-1970. Sylwan, Warszawa, 115 (6), str. 11-16. – F.

Dommer A. v. 1850. Nachtrag zu dem Verzeichniss der Käfer Preussens. Von Prof E. v. Siebold. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 9, str. 199-214, 276-283. – F.

Escherich K. 1917. Forstentomologische Streifzüge im Urwald von Bialowies. Eine waldhygienische Betrachtung. W: Bialowies in Deutscher Verwaltung. Berlin, str. 97-115, rys. 29-47. – F.

Fricken [W.]. v. 1888. Berichtigungen und Ergänzungen zu Schilsky's Verzeichniss der Deutschen Käfer. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1888, str. 323-325. – F, S: 16, 20.

Frickhinger H. W. 1919. Die Insektenwelt des Bialowieser Urwaldes in ihren Beziehungen zum Kulturzustand des Forstes. Naturwissenschaften, Berlin, 7, str. 43-46, 57-60, 8 rys. – F.

Gerhardt J. 1891c. Fortsetzung und Schluss des K. Letzner schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 16, str. 349-433. – F.

Gerhardt J. 1895c. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus den Jahren 1893 und 1894. (Bemerkungen und Verbesserungen.) Z. Ent., Breslau, (N. F.) 20, str. 17-27. – F.

Gerhardt J. 1896b. Neue Fundorte seltener schlesischer Käfer. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 21, str. 16-22. – F.

Gerhardt J. 1897g. Der Wasserwald bei Kaltwasser Kreis Lüben. Eine coleopterologische Skizze. W: Fest-Schrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Vereins für schlesische Insectenkunde in Breslau. 1847-1897. Breslau, str. 25-31. – F.

Gerhardt J. 1906. Neue Fundorte seltener schlesischer Käfer aus dem Jahre 1905. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 31, str. 1-7. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Głowacka-Pilot B. 1977. Bakterie wyizolowane z owadów leśnych w latach 1967-1976. Sylwan, Warszawa, 121 (5), str. 51-60, 6 rys. – F.

Głowacki J. 1952. Wstępne wyniki obserwacji nad żerdzianką sosnówką w latach 1949-1950 na terenie nadleśnictwa Piękna Wieś. Sylwan, Warszawa, 96, str. 176-184, 3 rys. – F.

Gutowski J. M. 1984b. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, Warszawa-Poznań, 34, str. 55-65, 3 rys., 1 wklejka nlb. – F.

Gutowski J. M. 1985. Rozsiedlenie kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) na tle siedliskowych typów lasu w Puszczy Białowieskiej. Parki Nar. Rez. Przyr., Białowieża, 6, str. 77-94, 4 rys. – F.

Heyrovský L. 1930. Seznam brouků Republiky Československé. 1. Cerambycidae Tesaříci. Ent. Příručky, Praha, 15, str. 1-61. – F.

Hildt L. F. 1917. Owady krajowe Kózkowate. Cerambycidae. Pam. Fizyogr., Warszawa, 24 (III), str. 1-141, 6 pl. – F. pdf icon

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1974. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band XII: Cerambycidae – Bockkäfer. Überlingen-Bodensee, XVI + 228 str., 52 mapy. – F.

Jakobson G. [G.]. 1910b. K sistematikě i geografičeskomu rasprostraneniju vidov roda Monachamus Latr. rossijskoj fauny (Coleoptera, Cerambycidae). Horae Soc. Ent. Ross., S.-Peterburg, 39, str. 489-507, 7 rys. – F.

Jakobson G. G. 1915b. Fauna okrestnostej g. Novo-Aleksandrii, Ljublinskoj gub. II. Žestkokrylyja (Coleoptera). 1. (Cerambycidae, Chrysomelidae (častju), Lucanidae, Scarabaeidae). Zap. Novo-Aleks. Inst. S. Ch. i Lesov., Petrograd, 23 (3), str. 150-173. – F.

Karpiński J. J. 1948b. Nowe dla polskiej fauny gatunki owadów oraz nowe w Polsce stanowiska rzadkich gatunków z terenu Białowieskiego Parku Narodowego i puszczy Białowieskiej. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 5, str. 309-315. – F.

Karpiński J. J. 1949c. Kózki (Cerambycidae) Puszczy Białowieskiej. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 55, str. 1-33. – F.

Karpiński J. J. 1954c. Ptactwo w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego (Badania). Roczn. Nauk Leśn., Warszawa, 5, str. 3-104, 13 rys. – F.

Kinelski St. i A. Szujecki. 1964. Szkodniki wtórne spałowanych drzewostanów sosnowych w nadleśnictwie Szeroki Bór w Puszczy Piskiej. Sylwan, Warszawa, 107 (6), str. 37-49, 3 rys. – F.

Kletke [P.]. 1908. [Über die Gatt. Monohammus]. Jh. Ver. Schles. Ins. k. Breslau, Breslau, 33, str. XV. – F.

Koehler W. 1958. Występowanie szkodliwych owadów w okresie powojennego dziesięciolecia. Sylwan, Warszawa, 102 (4), str. 18-37. – F.

Koehler W., Schnaider Z., Śliwa E., Kapuściński St., Capecki Z. i inni. 1958. Prognoza występowania szkodliwych owadów leśnych w 1958 r. Sylwan, Warszawa, 102 (5/6), str. 149-171, 1 rys., 6 map. – F.

Koehler W., Schnaider Z., Śliwa E., Kapuściński St., Capecki Z. i inni. 1959. Prognoza występowania szkodliwych owadów leśnych w 1959 r. Sylwan, Warszawa, 103 (6/7), str. 117-147. – F.

Koehler W., Z. Schnaider i inni. 1961. Stan zagrożenia lasów polskich ze strony szkodliwych owadów leśnych w r. 1959/1960. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 225-226, str. 5-45, 18 tabel. – F.

Koehler W. i A. Kolk. 1974. Badania nad wpływem letniej ścinki na dynamikę populacji szkodników wtórnych. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 463-467, str. 3-59, 7 rys. – F.

Koehler W. i Z. Zdanowicz. 1954. O zabezpieczeniu niekorowanego surowca sosnowego na składach tartacznych przed szkodliwymi owadami. Roczn. Nauk Leśn., Warszawa, 4, str. 19-59, 5 rys. – F.

Kolbe W. 1927. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 15 (1), str. 2-14. – F.

Król A. 1980. Występowanie owadów szkodników wtórnych i technicznych sosny pospolitej (Pinus silvestris L.) na terenie nadleśnictwa Buda Stalowska, objętym szkodliwymi emisjami Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 19, str. 25-40, 2 rys. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Kuntze R. 1936. Krytyczny przegląd szkodników z rzędu chrząszczy zarejestrowanych w Polsce w latach 1919-1933. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 3 (2), str. 1-116. – F.

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Lgocki H. 1908. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w okolicy Częstochowy w Królestwie Polskiem w latach 1899-1903. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 41, II, str. 18-151. – F.

Lüllwitz A. 1916. Verzeichnis der im Regierungsbezirk Köslin aufgefundenen Käfer. Stett. Ent. Ztg., Stettin, 76, str. 205-264. [Wydane też jako odbitka w 1915 r. z odrębną paginacją: 60 str.]. – F. pdf icon

Łomnicki M. A. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. Leopoli, 1884, 4 nlb. + 43 str. – F.

Łomnicki M. A. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgoskrzydłe. (Coleoptera). Lwów, 1886, XXXI + 308 str. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Majewski Ż. 1958. Przebieg rozrodu szkodników wtórnych w drzewostanach popożarowych. Las Pol., Warszawa, 32, 2, str. 9–11. – F.

Müller [E.]. 1895e. [Monochammus galloprovincialis Ol. bei Simmelwitz (Namslau)]. Z. Ent., Breslau, N. F., 20, str. XVII–XVIII. – F.

Okołów Cz. 1968b. Stawonogi i inne bezkręgowce. W: J. B. Faliński «Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej». Warszawa, str. 153–161. – F.

Plavilščikov N. N. 1958. Novyj dalnevostočnyj vid roda Gaurotes J. Lec. (Coleoptera, Cerambycidae). Ent. Obozr., Leningrad, 37, str. 720–723. – S: 15.

Polentz G. 1933. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, [17], 3, str. 4–8. – F.

Reitter E. 1912. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. IV. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 27, str. 1–142, 212–236, tt. 129–152. – F, S: 15, 16.

Scheidt C. 1919. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Ent. Mitt., Berlin-Dahlem, 8, str. 163–165. – F.

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Schmidt G. 1935. Biologische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der pommerschen Fauna unter besonderer Berücksichtigung der Käfer. Dohrniana, Stettin, 14, str. 101–121. – F.

Schmidt [H. R.]. 1849. [Drei Käfer aus Braunsberg und Dicerca fagi Mey. aus Pelonker Walde]. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 7, str. 420. – F.

Schnaider Z. i S. Ordon. 1978. Wydzielanie się posuszu w drzewostanach sosnowych objętych wpływem emisji przemysłowych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Sylwan, Warszawa, 122, 3, str. 23–37, 3 rys. – F.

Schneider Z. i Z. Sierpiński. 1967. Stan zagrożenia przez owady niektórych gatunków drzew leśnych w okolicach przemysłowych Śląska. Pr. I.B. Leśn., Warszawa, 314–319, str. 113–150, 16 rys. – F.

Schreiber O. 1906. Streifzüge auf Cerambyciden und Buprestiden im Oderwalde bei Neusalz. Ins.-Börse, Leipzig, 23, str. 23–24, 27–28, 30–31. – F.

Sierpiński Z. 1962c. Próba stosowania stojących drzew pułapkowych w walce ze szkodnikami wtórnymi sosny. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 246–249, str. 211–223, 2 rys. – F.

Sierpiński Z. 1970b. Gospodarcze znaczenie szkodliwych owadów w drzewostanach sosnowych objętych chronicznym działaniem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. Sylwan, Warszawa, 114, 5, str. 59–71, 3 fot. – F.

Sierpiński Z. 1971. Szkodniki wtórne sosny w drzewostanach znajdujących się w zasięgu działania emisji przemysłowych zawierających związki azotowe. Sylwan, Warszawa, 115, 10, str. 11–18, 2 fot. – F.

Sierpiński Z. 1972. Znaczenie gospodareze szkodników wtórnych w drzewostanach sosnowych znajdujących się w zasięgu chronicznego działania przemysłu. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 410, str. 85–113. – F.

Sierpiński Z. 1973. Szkodniki wtórne sosny na tle zmian zachodzących w drzewostanach znajdujących się w zasięgu działania emisji azotowych. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 433–434, str. 53–109, 5 rys., 1 wklejka. – F.

Sierpiński Z. 1980b. Wydzielanie się posuszu w drzewostanach sosnowych. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 565–572, str. 19–32, 3 rys. – F.

Sierpiński Z. 1985. Zagrożenie lasów Polski przez owady jako szkodniki wtórne. Wiad. Ent., Warszawa-Wrocław, 6, str. 35–42. – F.

Sierpiński Z., Śliwa E. i Cz. Kozłowska. 1982. Zagrożenie lasów Polski przez wybrane choroby i szkodniki. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr., Kraków, 10, str. 117–134, 4 rys. – F.

Starzyk J. R. 1976b. Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) na tle siedliskowych typów lasu w Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 16, str. 131–152, 3 rys. – F.

Starzyk J. R. 1977. Wpływ nasłonecznienia drzewostanu na występowanie kózkowatych (Col., Cerambycidae) w Puszczy Niepołomickiej. Sylwan, Warszawa, 121, 6, str. 41–49. – F.

Starzyk J. R. 1977b. Wpływ wieku drzewostanu na skład gatunkowy i liczebność występowania kózkowatych. (Col., Cerambycidae) w Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 17, str. 117–135. – F.

Starzyk J. R. 1979. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Puszczy Niepołomickiej. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 49, str. 197–210, 1 rys. – F.

Starzyk J. R. 1979b. Rośliny żywicielskie, materiał lęgowy i powiązania troficzne kózkowatych (Col., Cerambycidae) w Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 18, str. 139–160. – F.

Starzyk J. R. 1979c. Cerambycidae communities (Col., Cerambycidae) occurring in various phytosociological forest types of Niepołomice Forest near Kraków. Z. Angew. Ent., Hamburg und Berlin, 88, str. 44–55, 3 rys. – F.

Starzyk J. R. 1981. Rośliny pokarmowe i powiązania troficzne imagines kózkowatych (Col., Cerambycidae) w Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 20, str. 71-84, 1 wklejka nlb. – F.

Starzyk J. R. i K. Starzyk. 1981. Owady kambiofagiczne, kambio-ksylofagiczne i ksylofagiczne w drzewostanach Puszczy Niepołomickiej. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr., Wrocław i inn., 9, str. 255–291, 3 rys. – F.

Stobiecki S. [A.]. 1939. Chrząszcze (Coleoptera) ś.p. Wojciecha Mączyńskiego w zbiorach entomologicznych Śląskiego Muzeum Przyrodniczego w Katowicach. Kózki (Cerambycidae). Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków, 72, str. 263–268. [Wydane też jako odbitka w 1938 r.]. pdf icon

Szujecki A. 1967. Kusakowate (Staphylinidae, Col.) różnych środowisk leśnych Szerokiego Boru w Puszczy Piskiej. Fol. For. Pol., A, Warszawa, 13, str. 237–256. – F.

Śliwiński Z. 1961. Materiały do poznania kózek Polski (Coleoptera, Cerambycidae) ze szczególnym uwzględnieniem okolic Łodzi. Fragm. Faun., Warszawa, 8, str. 597–617. – F.

Śliwiński Z. i M. Lessaer. 1970. Materiały do poznania kózek Polski (Coleoptera, Cerambycidae) ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów Zachodnich. Roczn. Muz. Górnośląsk., Przyroda, Bytom, 5, str. 77–127, 8 fot. – F.

Tomalak M. 1984. Zgrupowania kózkowatych i kornikowatych (Coleoptera; Cerambycidae et Scolytidae) w lasach Dziewiczej Góry pod Poznaniem. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, Warszawa-Poznań, 34, str. 67–87, 4 rys. – F.

Varendorff [E.] v. 1917b. Entomologische Forschungen in Polen. Ent. Bl., Berlin, 13, str. 196–198. – F.

Voroncov A. 1909. Lesa Južnoj Polši i obitajuščija v nich vrednyja nasekomyja. II. Vrednyja lesnyja nasekomyja. Zap. Lesn. Suv. Okr., Suvalki, 2, 1, str. 3–13; 2, str. 10–13; 3, str. 1–9. – F.

Weyrich W. 1930. Unsere Bockkäfer (Cerambycidae), Abh. Ber. Grenzmärk. Ges. Nat. Wiss. Abt., Schneidemühl, 5, str. 112–116. – F.