Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchus rufimanus Boheman in Schönherr, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozpowszechniony w środkowej i południowej części Europy, Afryce Północnej i na Kaukazie, ponadto zawleczony i zaaklimatyzowany w Ameryce Północnej. Larwy żerują w nasionach różnych wyk — Vicia L., zwłaszcza w bobie — Vicia faba L., rzadziej w nasionach grochu zwyczajnego — Pisum sativum L. i soczewicy jadalnej — Lens esculenta Mnch. W jednym nasieniu bobu może rozwijać się kilka larw. Okres pojawu nowego pokolenia imagines przypada na lipiec-wrzesień i waha się w zależności od terminu siewu i dojrzewania bobu oraz warunków siedliska. Część osobników opuszcza nasiona i zimuje w powierzchniowej warstwie gleby, a część pozostaje w nasionach i jest zwykle przenoszona do magazynów lub innych pomieszczeń, skąd wiosną wywędrowują na pola uprawne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as: