Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Tournieria) rotundatus Siebold, 1847
Opis w KFP:
[tom 19]
Nadrach lilakowiec był opisany z Gdańska, stanowiska najbardziej wysuniętego na północ w jego zasięgu ogólnym. Poza Polską notowany z Ukrainy, Kaukazu i Rumunii. W Polsce ryjkowiec ten występuje w osiedlach miejskich, gdzie łowiono go głównie na roślinach żywicielskich w parkach i ogrodach. Do roślin tych należą krzewy: liguster pospolity — Ligustrum vulgare L., bez pospolity (lilak) — Syringa vulgaris L. i śnieguliczka biała — Symphoricarpos albus (L.) Blaze. W ostatnich dziesięcioleciach ryjkowiec ten zdaje się aklimatyzować u nas również na stanowiskach naturalnych w południowej i północnej części kraju. Bionomia tego gatunku i jego cykl rozwojowy poznane są stosunkowo dobrze. Postacie dojrzałe są aktywne nocą, żerując na pączkach liściowych oraz liściach, na brzegach których wyżerają łukowate karby. Generacja dwuletnia. W maju-czerwcu samice składają jaja do gleby w pobliżu korzeni. Okres embrionalny trwa około dwu tygodni. Larwy żerują początkowo na delikatnych, później silniejszych korzeniach. Po przezimowaniu i wznowionym żerowaniu przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, w komorach sporządzonych przez larwę w glebie na głębokości 5-10 cm. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Młode imagines ukazują się na powierzchni w sierpniu i są spotykane do późnej jesieni, następnie zimują w detrytusie pod roślinami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Bach M. 1854. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. II. Band, 4. Lieferung. Coblenz, str. 149-392. – F, S: 18, 19, 20, 21.

Bail [Th.]. 1905. Aus dem Gebiete der Biologie. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver., Danzig, 26-27, str. 81-86. – F.

Bail [Th.]. 1906. Biologische Skizzen. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver., Danzig, 28, str. 22-26. – F.

Bail [Th.]. 1906b. Über den gerundeten Lappenrüssler Otiorrhynchus rotundatus Sieb. Naturw. Wschr., Jena, (N. F.) 5, str. 618-619. – F.

Bail Th. 1908. Über Pflanzenmissbildungen und ihre Ursachen. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver., Danzig, 30, str. 239-256, 4 rys., 6 pl. – F.

Burkhardt F. 1919. Zur Verbreitung und Lebensweise von Otiorrhynchus rotundatus Siebold. Z. Angew. Ent., Berlin, 5, str. 295-300, 4 rys. – F.

Cholewicka[-Wiśniewska] K. 1981. Curculionids (Coleoptera, Curculionidae) of Warsaw and Mazovia. Memorab. Zool., Warszawa, 34, str. 235-258. – F.

Cmoluch Z. 1963. Badania nad fauną ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) roślinnych zespołów kserotermicznych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. Ann. UMCS, C, Lublin, 17, str. 1-75, 21 rys. – F.

Cmoluch Z. 1971. Studien über Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) xerothermer Pflanzenassoziationen der Lubliner Hochebene. Acta Zool. Cracov., Kraków, 16, str. 29-216, 37 rys. – F.

Cmoluch Z. 1972. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) roślinnych zbiorowisk śródmiejskich Lublina. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 42, str. 545-562. – F.

Cykowski R. K. 1979b. Badania nad entomofauną biotopów wydmowych Słowińskiego Parku Narodowego. Chr. Przyr. Ojcz., Kraków, 35 (6), str. 20-23. – F.

Czwalina G. 1885. Sammelbericht aus Ost- und West-Preussen. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 29, str. 251-256. – F.

Dieckmann L. 1980. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Brachycerinae, Otiorhynchinae, Brachyderinae). Beitr. Ent., Berlin, 30, str. 145-310, 172 rys. – F.

Frieser R. 1981. Anthribidae, Otiorhynchinae. W: H. Freude, K. W. Harde i G. A. Lohse (red.), Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Krefeld, str. 22-34, 184-240, rys. – F.

Gotwald A. 1968. Fauna ryjkowcowatych (Curculionidae, Col.) niektórych parków narodowych i rezerwatów. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 363, str. 3-72. – F.

Helm [O.]. 1880. [Bei Danzig gefangene Käfer]. Schr. Naturf. Ges. Danzig, Danzig, (N. F.) 4 (4), str. 56-57. – F.

Helm [O.]. 1897. Otiorrhynchus-Arten West- und Ostpreussens. Schr. Naturf. Ges. Danzig, Danzig, (N. F.) 9 (2), str. 89-91. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Kania J. 1991. Uwagi o Otiorhynchus uncinatus Germ. w Polsce i dyspersji kilku pokrewnych gatunków (Curculionidae, Coleoptera). Prz. Zool., Warszawa-Wrocław, 34, str. 291-295. – F.

Karpiński J. J. 1958. Ryjkowce (Curculionidae) w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego. Roczn. Nauk Leśn., Warszawa, 21, str. 29-47. – F.

Kéler S. 1927. Szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku w r. 1924 i 1925. Pr. Wydz. Chor. Rośl. PINR, Bydgoszcz, 2, str. 1-48, 1 pl. – F.

Kéler S. 1935. Szkodniki drzew leśnych obserwowane przez polskie stacje ochrony roślin w roku 1932. Roczn. Ochr. Rośl., B, Warszawa, 2 (2-3), str. 186-197. – F.

Kniephof J. 1935x. Otiorrhynchus rotundatus Sieb. Ent. Bl., Krefeld, 31, str. 126. – F.

Koch K. 1992. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld, 389 str. – F.

Kraatz G. 1876. Nachträge zum Verzeichniss der Käfer Deutschlands von Dr. G. Kraatz. Berlin, 23 str. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Kuntze R. 1936. Krytyczny przegląd szkodników z rzędu chrząszczy zarejestrowanych w Polsce w latach 1919-1933. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 3 (2), str. 1-116. – F.

Lengerken H. v. 1919. Lebensweise und Entwicklung des Fliederschädlings Otiorrhynchus rotundatus Siebold. Z. Angew. Ent., Berlin, 5, str. 67-83, 21 rys. – F.

Lengerken H. v. 1919b. Neues über die Lebensweise von Otiorrhynchus rotundatus Siebold. Z. Angew. Ent., Berlin, 5, str. 319-321, 5 rys. – F.

Lengerken H. v. 1920. Zur Verbreitung von Otiorrhynchus rotundatus Lieb. [sic!] Z. Wiss. Insbiol., Husum, 15, str. 266. – F.

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lentz [F. L.]. 1861. Erster Nachtrag zum neuen Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg 1857. Schr. Phys.-Ökon. Ges. Königsberg, Königsberg, 1, str. 139-146. – F.

Lentz [F. L.]. 1871. Dritter Nachtrag zum neuen Verzeichniss der Preussischen Käfer, Königsberg 1857. Schr. Phys.-Ökon. Ges. Königsberg, Königsberg, 11, Abh. str. 134-145. – F.

Lentz [F. L.]. 1876. Vierter Nachtrag zum neuen Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg 1857. Schr. Phys.-Ökon. Ges. Königsberg, Königsberg, 16, Abh. str. 107-116. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Lona C. 1936. Curculionidae: Otiorrhynchinae I. W: W. Junk i S. Schenkling, «Coleopterorum Catalogus», 27, 148. ‘s-Gravenhage, 226 str. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Mazur M. 1983. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta Zool. Cracov., Warszawa-Kraków, 26, str. 491–542, 1 rys. – F.

Mazur M. 1992. Badania faunistyczne ryjkowców (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) województwa zamojskiego. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr., Wrocław-Warszawa-Kraków, 20, str. 55–111, 4 rys. – F.

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Nunberg M. 1978. Notatki koleopterologiczne z.południowej i północno-wschodniej Polski. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 48, str. 35–40, l rys. – F.

Nunberg M. 1978b. Notatki koleopterologiczne z północno-wschodniej Polski. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 48, str. 429–436, 9 rys. – F.

Petryszak B. 1980. Uwagi o Otiorhynchus rotundatus Siebold, 1837 (Col., Curculionidae). Prz. Zool., Wrocław, 23 - 1979, str. 327–329, 4 rys. – F.

Petryszak B. 1982. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) Beskidu Sądeckiego. Rozpr. Habil. UJ, Kraków, 68, 204 str., 29 rys. – F.

Petryszak B. 1988. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) runa i podszycia grądów (Ti1io-Carpinetum) Niziny Sandomierskiej i Wyżyny Miechowskiej na przykładzie stosunków panujących w lasach Puszczy Níepołomickiej i Białej Góry. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Zool., Warszawa-Kraków, 34, str. 39–63, 10 rys. – F.

Petryszak B. 1991. Uwagi o ryjkowcach (Curculionidae, Coleoptera) murw [sic!] kserotermicznych ciepłych zarośli Wyżyny Miechowskiej. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Zool., Warszawa-Kraków, 36, str. 57–89, 6 rys. – F.

Petryszak B. i Sz. Biliński. 1978. Uwagi o nowych i rzadkich gatunkach ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) z Polski. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 48, str. 181–185. – F.

Reitter E. 1916. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. V. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 33, str. 1–307, 318–343, 18 rys., tt. 153–168. – F.

Ruszkowski J. [W.]. 1925b. Szkodniki roślin uprawnych według materjałów i obserwacyj Stacji Ochrony Roślin TOW w Warszawie, z r. 1920. Chor. i Szkodn. Rośl., Warszawa, 1, 2, str. 18–39. – F.

Ruszkowski J. W. 1933. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919–1930. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 1, 1–3, str. 1–567. – F.

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Schnaider Z. 1974. Szkodniki drzew i krzewów liściastych zarejestrowane w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w latach 1965-1971. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 463–467, str. 61–95. – F.

Schulz C. 1923. Die Naturdenkmäler der Tierwelt der im Osten abgetretenen Gebiete. Beitr. Naturdenkm., Berlin, 9, str. 157–184. – F.

Seidlitz G. 1875. Fauna Baltica. Die Käfer (Coleoptera) der Ostseeprovinzen Russlands. Lief. 4. Dorpat, str. XXI–XLII, 81–142 [Gattungen], 341–560. – F, S: 14, 15, 16.

Seidlitz G. 1891. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens. V. und VL Lieferung. Königsberg, str. XLIX–LVI, 129–192 [Gattungen], 545–914. – F, S: 16, 19.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Smreczyński S. 1932. Zbiór ryjkowców ś.p. Wojciecha Mączyńskieco. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków, 65, str. 1–24. – F.

Smreczyński S. 1966. Ryjkowce – Curculionidae: Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98b. Warszawa, 130 str., 216 rys. – F.

Smreczyński St. 1976. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Plemiona: Nanophyini, Mecinini, Cionini, Anoplini, Rhynchaenini i uzupełnienia do zeszytów 98 a-e. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98f. Warszawa, 115 str., 268 rys. – F.

Speiser [P.]. 1928. Ostpreussische Rüsselkäfer. Schr. Phys.-Ökon. Ges. Königsberg, Königsberg, 65, 3/4, str. 254–258. – F.

Stachowiak P. 1979. Otiorhynchus (Otiorhynchus) rugosostriatus Goeze. (Coleoptera, Curculionidae) – nowy gatunek ryjkowca dla fauny Polski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, Poznań, 32, str. 93–95. – F.

Stachowiak P. 1982. Interesujący przypadek teratologiczny u Otiorhynchus rotundatus Sieb. (Coleoptera, Curculionidae). Prz. Zool., Warszawa-Wrocław, 26, str. 115–117, 1 rys. – F.

Stachowiak P. i E. Baraniak. 1980. Ryjkowce Curculionoidea Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część I. Parki Nar. Rez. Przyr., Białowieża, 1, str. 17–23. – F.

Stierlin G. 1861. Revision der europäischen Otiorhynchus-Arten. Berl. Ent. Z., Berlin, 5, Beiheft, 344 str. – F, S: 19.

Stierlin G. 1872. Dritter Nachtrag zur Revision der europäischen Otiorhynchus-Arten. Berl. Ent. Z., Berlin, 16, str. 321–368. – F, S: 19.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon

Tenenbaum Sz. 1931. Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy, oraz nowe stanowiska gatunków dawniej podawanych. V. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 1, str. 329–359. – F.

Timm P. 1915. Einige bemerkenswerte Insektenfunde aus dem Kreise Neustadt. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver., Danzig, 37, str. 345–351, 1 rys. – F.

Trzebiński J. 1916. Choroby i szkodniki roślin, hodowanych w Królestwie Polskiem. Według danych Stacyi Ochrony Roślin z roku 1912, 1913 i 1914 z dołączeniem danych dawniejszych. Pam. Fizyogr., Warszawa, 23, III, str. 1–106. – F.

Wanat M. 1987. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Zool. Anthrop., Łódź, 5, str. 27–86, 12 rys. – F.

Winkler A. 1932. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 12 [bez Apioninae i Peritelus Germ.]. Wien, str. 1401–1433, 1436–1520. – F.

[Siemaszko] Woroniecka-Siemaszkowa J. (1929). Spostrzeżenia nad szkodnikami roślin uprawnych, występującemi w powiatach Puławskim i Lubelskim w r. 1928. Pam. PINGW, Puławy, 9, str. 555–573. – F.