Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trachyphloeus parallelus Seidlitz, 1868
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek mało znany, wykazywany dotychczas z nielicznych stanowisk na Podolu, Morawach, Słowacji i Węgrzech, w Austrii, południowej Polsce oraz Turyngii. W Polsce wykazywany tylko z pięciu krain południowych. Zasiedla nasłonecznione zbocza, wapienne, gipsowe i lessowe, także wydmy piaszczyste. Niższe postacie rozwojowe i szczegóły bionomii nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano lokalnie od marca do września na roślinach zielnych, krzewach i drzewach; żerują na liściach, wygryzając na ich brzegach karby. Roślinami żywicielskimi są: bodziszek czerwony — Geranium sanguineum L., poziomka wysoka — Fragaria moschata Duch., jastrzębiec kosmaczek — Hieracium pilosella L., bez pospolity — Syringa vulgaris L., ligustr pospolity — Ligustrum vulgare L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L. i dąb szypułkowy — Quercus robur L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Cmoluch Z. 1971. Studien über Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) xerothermer Pflanzenassoziationen der Lubliner Hochebene. Acta Zool. Cracov., Kraków, 16, str. 29-216, 37 rys. – F.

Cmoluch Z. 1981. Zur Kenntnis der Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) Polens. III. Ann. UMCS, C, Lublin, 35 – 1980, str. 229-241, 7 rys. – F.

Cmoluch Z. 1986b. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) roślinnych zespołów kserotermicznych i łąkowych Wymysłowa i Opoki Dużej (woj. tarnobrzeskie). Ann. UMCS, C, Lublin, 38 – 1983, str. 211-286, 9 rys. – F.

Cmoluch Z., Łętowski J. i A. Minda. 1975. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) Gór Pieprzowych koło Sandomierza. Ann. UMCS, C, Lublin, 30, str. 193-208, 4 rys., 1 tab. – F.

Dieckmann L. 1980. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Brachycerinae, Otiorhynchinae, Brachyderinae). Beitr. Ent., Berlin, 30, str. 145-310, 172 rys. – F.

Formánek R. 1907. Zur Kenntnis der Rüssler-Gattung Trachyphloeus Germ. und der verwandten Gattungen. Wien. Ent. Ztg., Wien, 26, str. 121-191. – F.

Knutelski S., Grzęda E. i M. Mazur. 1986. Nowe stanowiska kilkunastu rzadko spotykanych w Polsce ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Zool., Warszawa-Kraków, 31, str. 157-168, 4 mapy.

Kuntze R. i J. Noskiewicz. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Pr. Nauk. TN Lwów, II. Lwów, 4, VII + 538 str., 65 rys. – F. pdf icon

Kuntze R. 1933. Wyniki badań nad fauną Chrząszczy Podola w latach 1930/32. Kosmos, A, Lwów, 57, str. 257-265. – F.

Lona C. 1937. Curculionidae: Otiorrhynchinae II. W: W. Junk i S. Schenkling, «Coleopterorum Catalogus», 27, 160. ‘s-Gravenhage, str. 227-412. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Mazur M. 1983. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta Zool. Cracov., Warszawa-Kraków, 26, str. 491–542, 1 rys. – F.

Mazur M. 1992. Badania faunistyczne ryjkowców (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) województwa zamojskiego. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr., Wrocław-Warszawa-Kraków, 20, str. 55–111, 4 rys. – F.

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Petryszak B. 1982. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) Beskidu Sądeckiego. Rozpr. Habil. UJ, Kraków, 68, 204 str., 29 rys. – F.

Reitter E. 1916. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. V. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 33, str. 1–307, 318–343, 18 rys., tt. 153–168. – F.

Smreczyński S. 1929. Kilka uwag o krajowych ryjkowcach. Pol. Pismo Ent., Lwów, 7, str. 75–81. – F.

Smreczyński S. 1955. Fauna ryjkowców (Col., Curculionidae) okolic Przemyśla na przestrzeni 50 lat. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 23, str. 53–70. – F.

Smreczyński S. 1966. Ryjkowce – Curculionidae: Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98b. Warszawa, 130 str., 216 rys. – F.

Wanat M. 1992. Trachyphloeus heymesi Hubenthal, 1934 (Col., Curculionidae) w Polsce. Prz. Zool., Wrocław, 36, str. 145–149, 13 rys. – F.

Winkler A. 1932. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 12 [bez Apioninae i Peritelus Germ.]. Wien, str. 1401–1433, 1436–1520. – F.