Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liophloeus (Liophloeodes) gibbus Boheman in Schönherr, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem wschodnią Słowację, Polskę, Węgry, Rumunię, zachodnie Podole oraz wschodnią część Karpat. W Polsce został stwierdzony od doliny Popradu i Dunajca do granicy wschodniej. Przez wielu autorów, również przez S. Smreczyńskiego (1958, 1966), omawiany gatunek wraz z dwoma pokrewnymi — L. (L.) herbstii Gyll. i L. (L.) liptoviensis (J. Weise) były uważane za podgatunki L. (L.) lentus Germ. Do rangi gatunków samodzielnych zostały podniesione przez L. Dieckmanna (1989). Te zewnętrznie bardzo podobne gatunki można odróżnić jedynie na podstawie budowy samczych aparatów kopulacyjnych, samice można zaliczyć do gatunku jedynie na podstawie ich obecności razem z samcami. Wymieniane gatunki występują w zimnych i wilgotnych biotopach, najczęściej na roślinach z rodziny baldaszkowatych — Umbelliferae, zwłaszcza na świerząbku orzęsionym — Chaerophyllum hirsutum L. i świerząbku korzennym — Ch. aromaticum L., ale także na gatunkach z rodziny złożonych — Compositae, na podbiale pospolitym — Tussilago farfara L. i lepiężnikach — Petasites Mill. Bionomia, szczegóły rozwoju i rośliny żywicielskie larw nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.