Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius flavus Becker, 1864
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek notowany z Czech, Słowacji, Podola, Węgier, Austrii, Włoch, krajów bałkańskich, Azji Mniejszej, Anatolii, Azji Środkowej i Syberii. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Wprawdzie Sz. Tenenbaum wykazał ten pontyjski gatunek z Zamojszczyzny, ale w zbiorze tego autora brak okazów dowodowych (Smreczyński 1960). O wiarygodności danych Sz. Tenenbauma wątpią S. Smreczyński (1950, 1960) oraz M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992). Występuje na nasłonecznionych zboczach, suchych łąkach, patwiskach, ugorach, przydrożach oraz w widnych zaroślach. Żyje na nostrzyku żółtym — Melilotus officinalis (L.) Lam. em. Thuill., lucernie sierpowatej — Medicago falcata L. i lucernie siewnej — M. sativa L. Imagines po przezimowaniu w glebie pojawiają się na roślinach w kwietniu i żerują na nich dla uzyskania dojrzałości płciowej. Odżywiają się głównie kwiatami. Samice w czerwcu i lipcu składają jaja na nasiona. Larwy żerują około trzech tygodni, następnie przechodzą do gleby, gdzie na głębokości 2-8 cm budują komorę poczwarkową. Młode pokolenie pojawia się w sierpniu-wrześniu i zimuje w glebie.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.