Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pissodes gyllenhalii (Sahlberg, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, wykazywany głównie z północnej części Europy i z Syberii oraz podawany, prawdopodobnie mylnie, z Niemiec, Polski i Słowacji. Z Polski pierwsze wzmianki o występowaniu P. gyllenhalii (C.R. Sahlb.) w Karkonoszach opublikowano w ubiegłym wieku, ale dane te nie były uwzględnione przez J. Gerhardta (1910), który nie umieścił omawianego gatunku w spisie chrząszczy śląskich. Następnie w bieżącym stuleciu z Karkonoszy ryjkowca tego podał J. Haase (1937) i chyba na tej podstawie ogólnikowo wykazał go ze Śląska A. Horion (1951). W kluczu do oznaczania ryjkowców krajowych S. Smreczyński (1972) pisze, że dawniejsze dane o występowaniu P. gyllenhalii (C.R. Sahlb.) na Śląsku wymagają sprawdzenia, a spod Warszawy ryjkowiec ten był podany niewątpliwie mylnie na podstawie jednego okazu z nieistniejącego obecnie zbioru F. Hildta — dlatego też S. Smreczyński na str. 13 zaznaczył, że gatunek ten nie był znaleziony w Polsce. W 1974 r. notowano go z Puszczykowa na podstawie jednego okazu, znalezionego 20.V. 1957 przez nieznanego kolekcjonera, ale dane te zostały opatrzone znakiem zapytania. Następnie w roku 1984 został na tej podstawie ogólnikowo wykazany z Wielkopolskiego Parku Narodowego, a w związku z tym w latach 1987 i 1992 również ogólnikowo z Polski. Wobec braku dostatecznie udokumentowanych danych, autorzy niniejszego opracowania nie zaliczają P. gyllenhalii (C.R. Sahlb.) do chrząszczy krajowych. L. Dieckmann i L. Behne (1994) uważają, że wszystkie okazy tego gatunku znajdujące się w muzeach środkowoeuropejskich są błędnie oznaczone. Bionomia i cykl rozwojowy tego smolika nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Bałazy S., Gidaszewski A. i J. Michalski. 1974. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, I. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, Poznań, 27, str. 83-102. – F.

Bałazy S. i J. Michalski. 1984. Wstępna charakterystyka entomofauny drewna i środowiska podkorowego drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym. Fol. For. Pol., A, Warszawa, 25, str. 163-184, 1 rys. – F.

Gerhardt J. 1890b. Fortsetzung des K.Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 15, str. 285-348. – F.

Haase J. 1937. Ein Album für Naturforscher in der Wiesenbaude im Riesengebirge. Ent. Z., Frankfurt/M., 51, str. 91-94, 101-103. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Leśniak A. 1987. Zoogeographical analysis of the cambio- and xylophages of Poland. W: IVth Symposium on the Protection of Forest Ecosystems. Rogów 25-26 November 1986. Warszawa, str. 63-73. – F.

Letzner [K.]. 1856b. [Schlesische Arten der Gattung Pissodes Germ.]. Jber. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 33, str. 105. – F.

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Pfeil O. 1866. Zwei entomologische Riesengebirgs-Excursionen. Berlin. Ent. Z., Berlin, 9, str. 219–233. – F.

Smreczyński St. 1972. Ryjkowce – Curculionidae Podrodzina Curculioninae Plemiona Dryophthorini, Cossonini, Bagoini, Tanysphyrini, Notarini, Smicronychini, Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini, Pissodini, Magdalini, Trachodini, Rhynchophorini, Cryptorhynchini. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98d. Warszawa, 195 str., 373 rys. – F.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon