Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreina (Allorina) caerulea (Olivier, 1790b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zwartym zasięgiem Karpaty i ich podgórze; poza tym notowany z licznych, oderwanych stanowisk w górach środkowej i południowo-wschodniej Europy oraz z pojedynczych stanowisk na Niżu Europejskim. W Polsce stosunkowo rzadko spotykany, tylko w Bieszczadach pospolity w niektórych latach. Żeruje na różnych gatunkach roślin z rodzaju chaber — Centaurea L., zwłaszcza na chabrze łąkowym — C. jacea L., w Bieszczadach głównie na chabrze austriackim — C. austriaca Willds. Poławiany od wiosny do jesieni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Borowiec L. 1984c. Stonkowate (Coleoptera, Chrysomelidae) Bieszczadów. Fragm. Faun., Warszawa, 28, str. 185-219. – F.

Borowski S. i Cz. Okołów. 1968. Ogólna charakterystyka fauny Puszczy. W: J. B. Faliński (red.), Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej. Warszawa, str. 130-132, rys. 36-37. – F.

Hänel K. 1937c. Katalog der Chrysochloa-Arten und ihrer Formen nach dem Kennwort-System dargestellt. Koleopt. Rdsch., Wien, 23, str. 25-34. – F.

Karpiński J. J. 1948b. Nowe dla polskiej fauny gatunki owadów oraz nowe w Polsce stanowiska rzadkich gatunków z terenu Białowieskiego Parku Narodowego i puszczy Białowieskiej. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 5, str. 309-315. – F.

Karpiński J. J. 1949d. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskicj. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 56, str. 1-212, 1 rys., 28 fot., 2 pl. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1911. Warunki gieograficznego rozsiedlenia owadów tęgopokrywych (Coleoptera) w Karpatach. Ent. Pot., Łódź, 1, 3, str. 69–73. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Mohr K. H. 1966. 88. Familie: Chrysomelidae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 9. Krefeld, str. 95–280, ill. – F.

Okołów Cz. 1968b. Stawonogi i inne bezkręgowce. W: J. B. Faliński «Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej». Warszawa, str. 153–161. – F.

Pietsch [P.]. 1902. [Einige Käfer aus Schlesien]. Z. Ent., Breslau, N. F., 27, str. IV–VII. – F.

Trella T. 1930d. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Uzupełnienia do dotychczasowych wykazów oraz rodzina Chrysomelidae. Pol. Pismo Ent., Lwów, 9, str. 186–200, t. 3. – F. pdf icon

Trella T. 1938. Turnica pod Przemyślem. Ochr. Przyr., Kraków, 17, str. 203–209, rys. 112. – F. pdf icon

Warchałowski A. 1973. Stonkowate – Chrysomelidae. Podrodziny: Chrysomelinae i Galerucinae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 94b, Warszawa, 97 str., 415 rys. – F.

Warchałowski A. 1974. Występowanie podhalanki Chrysochloa rugulosa (Suffrian, 1851) na obszarze Polski i Europy (Coleoptera, Chrysomelidae). Prz. Zool., Wrocław, 18, str. 115–118, 2 rys. – F.

Warchałowski A. 1982. Die Oreinen (Chrysomelidae) des sudetisch-karpatischen Gebirgszuges. Acta Mus. Reginaehradec., Ser. A, Hradec Králove, Suppl., str. 145–147. – F.

Weise J. 1904b. Ueber einige Chrysochloa-Varietäten. Münch. Koleopt. Z., München, 2, str. 234–237. – F.

Weise J. 1916. Chrysomelidae: 12. Chrysomelinae. W: W. Junk i S. Schekling, «Coleopterorum Catalogus», 24, 68. Berlin, 255 str. – F.

Węgrzecki M. 1963. Materiały do poznania rodziny Chrysomelidae (Coleoptera). Fragm. Faun., Warszawa, 11, str. 1–19. – F.

Winkler A. 1930. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 11 [bez Halticinae, Bruchidae i Apioninae]. Wien, str. 1265–1317, 1354–1359, 1370–1385. – F.