Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trypophloeus rybinskii (Reitter, 1895d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, notowany ponadto z Krymu, Kaukazu i Korsyki. W Polsce kornik bardzo rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Opada gałęzie olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch., a w Karpatach także wierzby śląskiej — Salix silesiaca Willd.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Bałazy S. i J. Michalski. 1982. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, IV. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, Warszawa-Poznań, 33, str. 139-145. – F.

Bałazy S. i J. Michalski. 1984. Wstępna charakterystyka entomofauny drewna i środowiska podkorowego drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym. Fol. For. Pol., A, Warszawa, 25, str. 163-184, 1 rys. – F.

Hagedorn M. 1910. Ipidae. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 26 (4). Berlin, 134 str. – F.

Karpiński J. J. i K. Strawiński. 1948. Korniki ziem Polski. Ann. UMCS, C, Lublin, Suppl. IV, 239 str., 100 rys., XXVIII pl. – F, S: 18.

Kleine R. 1913. Die geograpische Verbreitung der Ipiden. (Fortsetzung). Ent. Bl., Berlin, 9, str. 32-38, 85-97. – F.

Klimesch J. 1915. Beiträge zur Kenntnis der Gattung Trypophloeus Fairm. (Glyptoderes Eichh.). (Schluss.). Ent. Bl., Berlin, 11, str. 6-13. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Nunberg M. 1929. Rozsiedlenie geograficzne Scolytoidea na ziemiach Polski. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków, 63, str. 83–123, t. 5, 1 rys. – F.

Nunberg M. 1954. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 99–100. Warszawa, 106 str., 280 rys. – F.

Nunberg M. 1982. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. [Wydanie drugie]. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 99–100. Warszawa, 115 str., 277 rys. – F.

Pfeffer A. 1932. Seznam brouků Republiky Československé. 2. Ipidae. Kůrovci. Ent. Příručky, Praha, 16, str. 3–32, 1 mapa. – F.

Reitter E. 1895d. Bestimmungs-Tabelle der Borkenkäfer (Scolytidae) aus Europa und den angrenzenden Ländern. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 33, str. 36–97. – F, S: 18.

Reitter E. 1913d. Bestimmungs-Tabelle der Borkenkäfer (Scolytidae) aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wien. Ent. Ztg., Wien, 32, Beiheft, 116 str. – F, S: 18.

Roubal J. 1913. Nonnullorum Europae Coleopterorum patriae novae. III. Ent. Bl., Berlin, 9, str. 257–260. – F.

Rybiński M. 1897. Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 32, str. 46–62. – F

Schedl K. E. 1981. Scolytidae, Platypodidae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Krefeld, str. 34–101, ill. – F.

Trédl R. 1907. Nahrungspflanzen und Verbreitungsgebiete der Borkenkäfer Europas. (Fortsetzung). Ent. Bl., Schwabach, 3, str. 18–22, 37–42, 53–56, 69–72. – F.