Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psalidium maxillosum (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od Austrii i Słowacji poprzez Podole, obszar wokół Morza Kaspijskiego i Azję Mniejszą po Iran. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny. Informacja sprzed przeszło 90 lat o występowaniu w Puławach oraz w byłej guberni kieleckiej i radomskiej była później błędnie skomentowana przez F. Paxa (1917), który podał ten gatunek z Kielc i Radomia. M. Łomnicki (1913) zaliczył P. maxillosum (Fabr.) do fauny Polski w dawnych granicach na podstawie znalezisk tylko z Podola. S. Smreczyński (1966) oraz M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) nie uznali tego ryjkowca za mieszkańca naszego kraju, jednak prawdopodobne jest jego występowanie na południu, gdyż znanych jest kilka stanowisk na Słowacji. Występuje głównie na terenach kserotermicznych; zasiedla pola uprawne, ogrody, plantacje, pastwiska, miedze, nasłonecznione zbocza i nasypy. Gatunek polifagiczny; na Ukrainie i dalej na wschód jest bardzo poważnym szkodnikiem upraw buraków, słonecznika, konopi, lnu, rzepaku, kukurydzy, jarzyn, roślin strączkowych, młodych drzew i krzewów owocowych oraz róż; Ryjkowiec ten charakteryzuje się kilkuletnim aktywnym życiem; rozwój od jaja do pojawienia się nowej generacji rozciąga się do dwu lat, a niektóre imagines żyją dwa lub trzy lata i w każdym okresie wegetacyjnym żerują i ponawiają rozmnażanie. Imagines po przezimowaniu pojawiają się wczesną wiosną — w drugiej połowie kwietnia i w maju, następnie we wrześniu samice składają jaja do gleby na głębokości 3-5 cm. Rozwój embrionalny trwa około 30-40 dni. Larwy żerują na korzeniach, zimują w III lub IV stadium, na wiosnę ponawiają żerowanie i w czerwcu-wrześniu przeobrażają się na głębokości około 30 cm. Stadium poczwarki trwa 3-4 tygodnie. Wylęgnięte imagines pozostają w komorach poczwarkowych aż do wiosny.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Radom (Pax 1917); Góry Świętokrzyskie: Kielce (Pax 1917); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smirnov 1910b)