Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetochara (Ernocharis) obscura (Zetterstedt, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zasiedlający północno-wschodnią część Europy; wykazywany z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Karelii i wschodnich krajów nadbałtyckich, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W ubiegłym stuleciu notowany z byłych Prus Wschodnich, czego późniejsze badania nie potwierdziły. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Wykazany z Poznania prawdopodobnie na podstawie błędnego oznaczenia. Według danych z piśmiennictwa szwedzkiego, larwy żerują w przegrzybiałym drewnie dębów, brzóz i świerków, w dziuplach, pod korą w chodnikach larw chrząszczy, zwłaszcza kózek (Cerambycidae), Przepoczwarczenie następuje w pierwszej połowie czerwca, a postacie dojrzałe ukazują się w drugiej połowie tego miesiąca i w lipcu.
[tom 22]
Gatunek opisany z Laponii, rozsiedlony w północno-wschodniej części Europy; notowany z Finlandii, Karelii, Łotwy, Norwegii i Szwecji, gdzie sięga poza koło podbiegunowe. W Polsce wykazany w 1911 r. z okolic Poznania, ale informacja ta prawdopodobnie była oparta na błędnym oznaczeniu chrząszcza. Obecnie znany jest u nas jeden okaz samca złowionego 28 VI 1991 r. w pułapkę typu ekranowego. Stanowisko w Puszczy Białowieskiej jest najdalej na południe wysuniętym miejscem jego występowania. Troficznie gatunek związany z przegrzybiałym drewnem dębów — Quercus L., brzóz — Betula L. i świerków — Picea Dietr. Larwy żerują w drewnie i pod korą w chodnikach larw chrząszczy, zwłaszcza kózek (Cerambycidae).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Borchmann F. 1910. Alleculidae. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 17 (3). Berlin, 80 str. – F.

Dorn K. 1919. Sammelbericht aus dem Warthelager bei Posen. Ent. Jb., Leipzig, 28, str. 124-133. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Kaszab Z. 1969. Oedemeridae, Pythidae, Pyrochroidae, Scraptiidae, Aderidae, Anthicidae, Meloidae, Rhipiphoridae, Serropalpidae, Lagriidae, Alleculidae, Tenebrionidae, Boridae. W: H. Freude, K. W. Harde i G. A. Lohse (red.), Die Käfer Mitteleuropas. Band 8. Krefeld, str. 79-138, 196-264, rys. – F.

Koch K. 1989b. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 2. Krefeld, 382 str. – F.

Kubisz D. 1995d. Chrząszcze (Coleoptera) z wybranych rodzin jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 790-800, str. 161-176, 1 rys.

Kubisz D. i P. Szwałko. 1994. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla fauny Polski. Wiad. Ent., Poznań, 13, str. 13-19, 4 rys. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Leśniak A. 1987. Zoogeographical analysis of the cambio- and xylophages of Poland. W: IVth Symposium on the Protection of Forest Ecosystems. Rogów 25-26 November 1986. Warszawa, str. 63-73. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Muche W. H. 1985. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Alleculidae (Insecta). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden, Dresden, 12, str. 141–160, 4 rys. – F.

Reitter E. 1911. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. III. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 26, 436 str., 147 rys., tt. 81–128. – F, S: 10, 11.

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.

Seidlitz G. 1896. Coleoptera. V, 2, Erste Lieferung. W: Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, 1, V, 2. Berlin, 304 str. – F, S: 14.